การประเมินผลการสอน ของปีการศึกษา เทอม ไม่ได้อยู่ในช่วงของการประเมิน

Member Login
 Username :
 Password :

 

หากพิมพ์ Username และ Password ถูกต้องแล้ว แต่ Log in ไม่ได้
(หน้าจอกระพริบ แล้วให้กรอก Username และ Password ใหม่)
ให้ตั้ง Time Zone, วันที่ และเวลาให้ถูกต้อง ดูวิธีการได้ที่นี่